Obligationen


Senaste nytt


I enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i Slättö Value Add I AB (publ) den 15 december 2022 har styrelsen fastställt att avstämningsdagen för utdelning om 202,05 kronor per preferensaktie serie C (totalt 49 999 697,10 kronor) ska vara den 19 december 2022.

I enlighet med bolagsstämmans beslut den 15 december 2022 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 202,05 kronor per preferensaktie serie C ska fördelas mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerarnas Insats (såsom definierats i aktieägaravtal och bolagsordning avseende bolaget) genom att (i) 45 204 639,23 kronor utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier, och (ii) 4 795 057,87 kronor utav utdelningen avser återbetalning av Investerarnas Insats.

Tender Information Document

Villkor

Prospekt

ESG Disclosure